Algemene Leveringsvoorwaarden W&S

Women in Sales B.V

Artikel 1: Werkingssfeer.

 1. Werving & selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij Women in Sales B.V één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo een opdracht is sprake indien en zodra een door Women in Sales B.V bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.
 2. Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door Women in Sales B.V geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
 3. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Women in Sales B.V aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming werkzaam is.
 4. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Women in Sales B.V geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 2: Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

 1. Women in Sales B.V verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 3: Non-discriminatie.

 1. Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Women in Sales B.V ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 4: Keuze arbeidskracht.

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
 2. Women in Sales B.V is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.
 3. Women in Sales B.V kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Women in Sales B.V geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Women in Sales B.V een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan. Women in Sales B.V aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door Women in Sales B.V is aangedragen.

Artikel 5: Verantwoordelijkheid.

 1. Women in Sales B.V is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Women in Sales B.V geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden is de opdrachtgever verantwoordelijk. 

Artikel 6: Vergoeding.

 1. Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door Women in Sales B.V aan opdrachtgever een honorarium in rekening gebracht zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Het honorarium is ten alle tijden gebaseerd op het fulltime bruto jaarsalaris van de desbetreffende kandidaat, hieronder te verstaan 12,96 x het bruto maandsalaris in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde btw.

 2. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en een dertiende maand zoals de Women in Sales B.V aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit jaarsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie en/of dienstverband korter dan één jaar gebaseerd op een volledige ‘fulltime’ werkweek en een vol jaar.

  Voor de berekening van het eindhonorarium wordt altijd uitgegaan van een fulltime dienstverband (werkweek van 40 uur) ook als een kandidaat de functie parttime zal bekleden. Voor partnerposities worden individuele afspraken gemaakt. Het eindhonorarium zal bij het tekenen van het arbeidscontract in rekening worden gebracht.

 3. Opdrachtgever is na schriftelijke accordering van de opdrachtbevestiging een niet terug vorderbaar voorschot (retainer fee 50%) aan Women in Sales B.V. verschuldigd voor het starten van een search naar een of meer geschikte kandidaten. De hierboven genoemde retainer fee (50%) zal na een succesvolle bemiddeling in mindering worden gebracht op het eindhonorarium.

Artikel 7: Overige kosten.

 1. De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan Women in Sales B.V verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen Women in Sales B.V en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 8: Informatieplicht.

 1. De opdrachtgever is gehouden om binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Women in Sales B.V. de gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Women in Sales B.V geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Women in Sales B.V gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

Artikel 9: Garantiebepaling.

 1. Indien een door Women in Sales B.V bemiddelde kandidaat binnen 14 dagen na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal Women in Sales B.V., mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Women in Sales B.V heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart. 
 2. Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij Women in Sales B.V binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen. 

 3.  Indien Women in Sales B.V binnen 3 maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt Women in Sales B.V 25% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld. Women in Sales B.V. zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna. 

 4. Indien een door Women in Sales B.V. in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien Women in Sales B.V 25% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is Women in Sales B.V van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.

Artikel 10: Betaling.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Women in Sales B.V te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. De factuur zal worden verstuurd 14 dagen voor de aanvangsdatum waarop de kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 4. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11: Einde opdracht.

Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door Women in Sales B.V of de opdrachtgever en indien een termijn is afgesproken door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens Women in Sales B.V m.b.t. door Women in Sales B.V bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel 12: Rechtskeuze en geschillen.

De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte Women in Sales B.V worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. Bij alle geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen – zich tot de bevoegd burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Vacatures & nieuws ontvangen?

  Naam

  E-mailadres

  Nieuwsgierig geworden?

  Dat mag! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen je vertellen wat alle mogelijkheden zijn.