Algemene Leveringsvoorwaarden Fieldmarketing Women in Sales B.V

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt onder WIS verstaan: Women in Sales B.V., gevestigd aan de IJburglaan 632B, 1087 CE te Amsterdam.

Artikel 1: Definities
Terminologie in deze voorwaarden:
Flexwerker : ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van WIS werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgevers.
Opdrachtgever: ieder natuurlijk – of rechtspersoon, die een project door WIS laat uitvoeren of die door tussenkomst van WIS een Flexwerker inhuurt.
Offerte: een schriftelijk, zakelijk, maar vrijblijvend aanbod van WIS waarmee WIS tot “zaken doen” hoopt te komen met een potentiële opdrachtgever.
Projectprijs: de tussen WIS en de opdrachtgever overeengekomen vergoeding voor het project.
Opdrachtbevestiging c.q. Projectovereenkomst: een door WIS verzonden schriftelijke opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever waarop aangegeven wordt, welke afspraken er zijn gemaakt. Een getekende Opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever is bindend.
Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij WIS zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.
Werkzaamheden: verrichten van verkoop ondersteunende activiteiten, merchandising, verkoopacties en -rondes, demonstraties, promoties en etaleerwerkzaamheden.
Fieldmarketing: een vorm van dienstverlening met als uitgangspunt het verbeteren van de prestatie, de promotie, de verkrijgbaarheid en de verkoop van producten en diensten. Deze vorm van dienstverlening speelt zich overal af, waar producten of diensten worden aangeboden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Aan WIS verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de Opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door WIS uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding
3.1. Alle aanbiedingen c.q. Offertes van WIS zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met WIS komt alleen dan tot stand wanneer WIS een schriftelijke Opdrachtbevestiging ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever en deze (door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekende) opdrachtbevestiging tijdig (uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangs- c.q. instructiedatum, zie art. 4.6) is ontvangen door WIS. De overeenkomst wordt uitsluitend gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de getekende Opdrachtbevestiging, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk na het sluiten van de Overeenkomst anders tussen Partijen is overeengekomen. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de Opdrachtgever en welke geen deel van de Overeenkomst uitmaken, zullen door WIS afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 WIS is op geen enkele wijze gebonden aan aanbiedingen c.q. Offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de Opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door WIS bepaald. WIS heeft het recht om indien dat door WIS noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven
4.1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de Offerte c.q. Opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van de prijsopgave c.q. Offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn geëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt WIS zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2 Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.
4.3 Alle door WIS gemaakte “bijkomende kosten” inzake de door haar verleende werkzaamheden, worden integraal aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De bijkomende kosten bestaan uit:” Accounturen: uren gemaakt door WIS ontstaan door meerwerkzaamheden i.v.m. zaken zoals; wijzigen van aanvraag, data, locatie en werktijden, herinstrueren, tailormade rapportage, rayonneren, routeren, bijhouden van voorraadadministratie, handling van speciale actiekleding en dergelijke, indien niet specifiek in de offerte meegenomen; ”Annuleringskosten, zie artikel 6.1.;” Spoedtoeslag, zie artikel 4.6.
4.4. Alle door WIS gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht vermeerderd met 10% administratiekosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: ”Entreegelden, indien WIS geen of niet tijdig de nodige entreekaarten heeft ontvangen van de Opdrachtgever; ” Parkeerkosten, gemaakt door de Flexwerker tijdens en/of verband houdende met de actie en/of instructie;
”Pontgelden, indien de locatie beter (of slechts) bereikbaar is door gebruik te maken van een veerboot;
”Noodzakelijk in te zetten koerier- en/of transportkosten;
”Palletopslag bij koerier- en/of transportbedrijf en/of bij WIS;
”Inslag/uitslag per pallet (innemen/uitnemen van materiaal bij het magazijn);
”Sorteren materialen indien dit als bulk wordt aangeleverd;
”Vernietigen van overgebleven actiemateriaal;
”Portokosten voor verzending van materialen, extra productinformatie of speciale actiekleding;
”Verpakkingsmateriaal voor het versturen van de materialen;
”Noodzakelijk aan te schaffen materialen voor de actie;
”Wasserij/stomerijkosten van speciale actiekleding van de opdrachtgever;
”Overboeking kosten bank;
”Noodzakelijke hotelovernachtingen voor de Flexwerker;
etc.
4.5. Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per Flexwerker van WIS in de projectprijs (door)berekend.
4.6. Indien korter dan 10 werkdagen voor de aanvangs- c.q. instructiedatum een voor akkoord ondertekende Opdrachtbevestiging wordt ontvangen door WIS en/of een reeds bestaande Overeenkomst (alsnog) wijzigt (bijvoorbeeld in data, tijden en/of aantallen Flexwerkers , dan zal WIS zich inspannen om hieraan (alsnog) te kunnen voldoen, e.e.a. ter beoordeling van WIS. Alsdan is WIS genoodzaakt een spoedtoeslag in rekening te brengen. Deze toeslag is uitgedrukt in percentages van de totale Projectprijs en wordt als volgt berekend:
” Op de aanvangs-/instructiedatum van de actie c.q. tijdens de actie 75%;
” Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de actie 50%;
” Langer dan 5 werkdagen doch korter dan 10 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de actie 25%. Onder werkdagen worden verstaan maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen. Indien zich een gebeurtenis c.q. wijziging als bedoeld in artikel 6 voordoet, geldt het aldaar vermelde.

Artikel 5: Facturering en Betaling
5.1. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van WIS binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door WIS aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Bezwaren tegen de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
5.2. Reclames omtrent de door WIS uitgebrachte facturen dienen, binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij WIS te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten ter zake verspeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen en/of te weigeren van andere geleverde diensten van WIS waarop de reclame geen betrekking heeft.
5.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft WIS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium of het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten, daaronder mede begrepen de onderzoeks- en juridische kosten, geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4. WIS heeft het recht om een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient binnen de daarop vermelde termijn voor aanvang van het project op de door WIS aangegeven rekening voldaan te zijn.
5.5. WIS heeft het recht om, indien een Opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt binnen de gestelde termijn, de Overeenkomst niet (verder) uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan wordt de overeenkomst als door de Opdrachtgever geannuleerd beschouwd, zodat (ex art. 6.1 in geval van annulering) de Projectprijs in zijn geheel in rekening wordt gebracht.
5.7. Bij overschrijding van de onder 5.1 vermelde termijn, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van vijf procent per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. Indien binnen 15 dagen na verloop van de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de factuur vanaf die dag, en periodiek elke vijftiende dag daarna, telkens met een zelfde percentage verhoogd.
5.8. Bij overschrijding van de onder 5.1 vermelde termijn is de Opdrachtgever eveneens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan WIS, die reeds nu worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief vervallen rente, onverminderd het recht van WIS de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen.
5.9. Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht anders luidende aanwijzing van de Opdrachtgever.
5.10 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van WIS daartoe aanleiding geeft, is WIS gerechtigd van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door WIS te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid tijdig te stellen, is WIS gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan WIS uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

Artikel 6: Wijzigingen, Verzetten van Actiedagen en Annulering
6.1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of de actiedagen wijzigt, zal de Opdrachtgever aan WIS de door WIS gemaakte kosten vergoeden, onverminderd het recht van WIS om eventuele (vervangende c.q. aanvullende) schade te vorderen. Deze vergoeding is uitgedrukt in percentages van de totaal begrote projectprijs, zoals aangegeven in de getekende Opdrachtbevestiging en luidt als volgt:
”Op de aanvangs-/instructiedatum van de actie c.q. tijdens de actie 100%;
”Korter dan of gelijk aan 5 werkdagen voor de aanvangs-/instructiedatum van de actie 100%;
”Langer dan 5 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 10 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie 75%;
”Langer dan 10 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 15 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie 50%;
”Langer dan 15 werkdagen doch korter dan of gelijk aan 30 werkdagen voor aanvangs-/instructiedatum van de actie 10%.
Onder werkdagen worden verstaan maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:30 uur, uitgezonderd de officiële feestdagen.
6.2. De (gehele of gedeeltelijk) annulering van een overeenkomst dient schriftelijk aan het adres van WIS te geschieden. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering, geldt de dag van ontvangst door WIS van genoemde schriftelijke annulering.

Artikel 7: Ontoelaatbare Discriminatie
7.1. De in te zetten Flexwerkers (m/v) wordt/worden gekozen aan de hand van WIS bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare Flexwerkers (m/v) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan WIS verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. WIS is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die de werkzaamheden zullen uitvoeren.
7.2. Ter voorkoming van het maken van een ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht of ras en/of welke grond dan ook, zullen geen irrelevante functie eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden door de opdrachtgevers (kunnen) worden gesteld, noch zullen deze door WIS worden gehonoreerd. WIS is geheel vrij in de beoordeling hiervan.
7.3. WIS ziet erop toe dat alle Flexwerkers (m/v) er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan haar Flexwerkers (m/v).

Artikel 8: Concurrentiebeding
8.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan met een Flexwerker (m/v) van WIS een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht en/of een andere overeenkomst aan te gaan uit hoofde waarvan de Flexwerker werkzaamheden zal verrichten voor de Opdrachtgever, dan nadat:

 1. de Flexwerker minimaal 1000 werkuren (25 weken fulltime) via WIS voor de Opdrachtgever arbeid heeft verricht; en
 2. de Opdrachtgever een werving- en selectiefee van € 2.268,90 exclusief BTW aan WIS heeft voldaan; en
 3. WIS daartoe haar voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

8.2. Voor iedere overtreding door de Opdrachtgever van het in artikel 8.1. vermelde verbeurt de Opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een (nadere) ingebrekestelling nodig is aan WIS een direct (en overigens zonder rechtelijke tussenkomst) opeisbare boete bestaande uit:

 1. indien en voor zover door de Flexwerker nog geen 1000 werkuren via WIS voor de Opdrachtgever zijn verricht: het verschil tussen de omzet van de daadwerkelijk gewerkte uren en de omzet van de in artikel 8.1 vermelde 1000 werkuren; en
 2. € 2.268,90, uit hoofde van werving- en selectiefee; en
 3. € 454,- boete voor iedere dag dat een overtreding voortduurt.

Artikel 9: Veiligheid Werknemers/Verzekeringen
9.1. De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door WIS ingeschakelde Flexwerker(s) (m/v) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden verwacht mag worden.
9.2. Indien de onder artikel 9.1. genoemde verplichting niet is c.q. wordt nagekomen door de Opdrachtgever, dan is deze gehouden alle schade te voldoen (waaronder in ieder geval de schade van WIS, van de Flexwerkers(s) (m/v) en/of van derden). De Opdrachtgever vrijwaart WIS voor alle aanspraken ter zake.
9.3. Opdrachtgever vrijwaart WIS te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.
9.4. De Opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de Flexwerker(s) (m/v) van WIS en/of derden en /of de te gebruiken zaken, waarbij de Opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de Flexwerker(s) (m/v) van WIS en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van WIS bewijzen en/of andere door WIS verlangde stukken/informatie aan WIS en/of aan een door WIS aan te wijzen derde overhandigen.

Artikel 10: Opschorting en Ontbinding, Weigering
10.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht is WIS gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige (schade)vergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is WIS bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
10.2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens het eerste lid is WIS gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door haar gemaakte en nog te maken kosten (t.a.v. onder meer gereserveerde diensten en goederen).

10.3. WIS kan de overeenkomst, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, terstond (geheel of gedeeltelijk) ontbinden of de uitvoering daarvan voor ten hoogste zes maanden opschorten – zulks ter vrije beoordeling van WIS – indien:

 1. de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of een daarmee samenhangende overeenkomst;
 2. WIS het vermoeden heeft van verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens WIS zal kunnen nakomen;
 3. de Opdrachtgever in surséance van betaling en/of in staat van faillissement verkeert;
 4. indien (de onderneming van) de Opdrachtgever feitelijk wordt stilgelegd en/of wordt beëindigd (waaronder liquidatie en/of overlijden wordt begrepen); en/of
 5. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld en/of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem en/of haar bestuurder van toepassing wordt gesteld; WIS zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige (schade)vergoeding. WIS behoudt ten allen tijde het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te verlangen. Indien WIS nog uit andere hoofde te vorderen zou hebben van de Opdrachtgever, is/zijn c.q. wordt/worden deze vordering(en) eveneens terstond en ineens opeisbaar.

10.4. In geval van opschorting krachtens artikel 10.3 wordt al hetgeen WIS te vorderen heeft van de Opdrachtgever (waaronder de Projectprijs) onmiddellijk opeisbaar.
10.5. In geval van ontbinding krachtens artikel 10.3. wordt al hetgeen WIS te vorderen heeft van de Opdrachtgever (waaronder de Projectprijs) – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar.
10.6. WIS behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard en/of bevestigd.
10.7. WIS heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam en/of met de belangen van WIS te weigeren of te beëindigen. WIS heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten. WIS is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie. De opdrachtgever vrijwaart WIS ter zake voor eventuele aanspraken van derden.
10.8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, inclusief kopieën en andere afgeleiden daarvan, onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 11: Overmacht
11.1. WIS is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan; elke van de wil van WIS onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport moeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door WIS ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van WIS of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door WIS ingehuurde derden een beroep op overmacht toekomen.
11.2. WIS zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft WIS het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. WIS zal steeds met Opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.
11.3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. WIS is niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WIS.
12.2. De Opdrachtgever is gehouden zich bij, of onmiddellijk na aanvang van de werkzaamheden, te verzekeren of de Flexwerker(s) (m/v) aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoen. WIS aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot (direct of indirect) schade geleden door de Opdrachtgever, indien bij plaatsing van de Flexwerker(s) (m/v) niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever blijkt te zijn voldaan.
12.3. Indien één of meerdere Flexwerkers (m/v) zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de Opdrachtgever, welke de opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met WIS, dient de opdrachtgever WIS daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De Opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan WIS te betalen de aan de Flexwerker(s) (m/v) verschuldigde beloningen vermeerderd met het werkgeversaandeel c.q. premies. WIS is niet aansprakelijk voor de geplaatste Flexwerker(s) (m/v) die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde verwachtingen, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van bewuste roekeloosheid van WIS bij de selectie van de geplaatste Flexwerker(s) (m/v).
12.4. WIS is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van (al dan niet door WIS ingeschakelde) derden. WIS is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens WIS.
12.5. WIS draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
12.6. Evenmin is WIS aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.
12.7. De Opdrachtgever vrijwaart WIS voor vorderingen van derden (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – door WIS ingeschakelde c.q. betrokken Flexwerker(s) (m/v)) wegens schade die door toedoen of nalaten van de Opdrachtgever veroorzaakt is, bijvoorbeeld doordat de Opdrachtgever aan WIS onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
12.8. Voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door niet verschijnen en/of ziekte van de Flexwerker(s) (m/v) van WIS kan WIS niet aansprakelijk worden gesteld. WIS zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk voor vervanging trachten te zorgen.
12.9. WIS niet aansprakelijk voor eventuele toezeggingen, in welke vorm dan ook, die Flexwerkers (m/v) van WIS hebben gedaan jegens de Opdrachtgever.
12.10. Indien en voor zover WIS aansprakelijk zou zijn op grond van het in dit artikel vermelde, dan is de aansprakelijkheid van WIS in alle gevallen beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.
12.11. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan WIS worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op enige (schade)vergoeding vervalt.
12.12. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door WIS voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot- Flexwerker(s)) die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

Artikel 13: Intellectuele Eigendomsrechten
13.1. WIS behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder met name – maar niet beperkt tot – auteursrechten), voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving.
13.2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van WIS, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Verveelvoudigen en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming daartoe van WIS toegestaan doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen waarvoor WIS schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
13.3. WIS is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.
13.4. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WIS niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door WIS en de door haar ingeschakelde derden/ Flexwerker (m/v) op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

 Artikel 14: Retentierecht
14.1. WIS is te allen tijde gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld, e.e.a. ter beoordeling van WIS.

Artikel 15: Contractsoverneming
15.1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming daartoe van WIS. WIS is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. De Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de bestaande en toekomstige verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.
15.2. In geval van contractsoverneming vrijwaart de Opdrachtgever WIS ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
15.3. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de Opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de Opdrachtgever zulks WIS onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 16: Meer Partijen
16.1. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen WIS enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de tijdige en volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 17: Aflevering Actiemateriaal
17.1. Aflevering door de Opdrachtgever van door WIS te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van WIS.
17.2. Bij aflevering van het actiemateriaal dient WIS een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten, kleuren en gewichten.
17.3. WIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-, opgegeven-, gebruikt- en/of teruggeleverd actiemateriaal.

Artikel 18: Uitvoering van de Overeenkomst
18.1. Alle werkzaamheden die door of namens WIS worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde van WIS, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
18.2. De artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens WIS aanvaarde opdrachten.

Artikel 19: Geheimhouding
19.1. Tenzij enige wetsbepaling uitdrukkelijk anders bepaalt, zijn Opdrachtgever en WIS verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit enige bron hebben verkregen en waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten weten dat dit vertrouwelijke informatie betreft.
19.2. WIS is evenwel te allen tijde gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiele) klanten van WIS en slechts ter indicatie van de ervaring van WIS.

Artikel 20: Geen Derdenbeding
De uitvoering van verstrekte opdrachten door WIS geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.

Artikel 21: Strijdige Clausules
In het geval deze algemene voorwaarden en de Opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief of e-mail tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief of e-mail opgenomen voorwaarden.

Artikel 22: Toepasselijk Recht en Geschillen
22.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en WIS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2. Alle geschillen, die verband houden met WIS gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Amsterdam, Januari 2014

Vacatures & nieuws ontvangen?

  Naam

  E-mailadres

  Nieuwsgierig geworden?

  Dat mag! Neem geheel vrijblijvens contact met ons op. Wij kunnen je vertellen wat alle mogelijkheden zijn.